LUCHTDICHT BOUWEN MET SOUDAL

Al 35 jaar ontwikkelt Soudal producten waarmee luchtdicht bouwen mogelijk wordt. Wij doen dat vanuit een systeemgedachte. Een gebouw is in onze visie meer dan een optelsom van details. Het functioneert als een geheel. Daarom hebben we het Luchtdicht Bouwen Systeem ontwikkeld. We denken met dit systeem vanaf de ontwerpfase mee over luchtdichting. De totale bouwkundige schil wordt beoordeeld en we geven adviezen over de thermische isolatie en luchtdichtheid. Het doel: een zo energiezuinig en comfortabel mogelijk gebouw. Soudal is toonaangevend fabrikant van afdichtingsmaterialen, wereldwijd actief in 110 landen.

Belang luchtdicht bouwen

Om de vereiste of optimale energieprestatie van een gebouw te behalen, is luchtdicht bouwen essentieel geworden. De eisen die aan de energieprestatie van gebouwen worden gesteld worden steeds zwaarder. Zowel Europese als Nederlandse normen gaan uit van bijna energieneutrale gebouwen in 2020. Om aan de huidige en toekomstige eisen te kunnen voldoen, is luchtdicht bouwen noodzakelijk. Een woning kan bijvoorbeeld ruim 20% aardgas besparen wanneer de luchtdichtheid eenmalig met 40% wordt verbeterd.

CONDENSATIE
Mensen zorgen permanent voor uitstoot van vocht in een gebouw. Als de binnentemperatuur hoger is dan de buitentemperatuur, beweegt het vocht samen met de warme lucht naar de buitenwand van een gebouw. Daar kan het condenseren en de woning weer binnendringen. Dit leidt veelal tot schade.

GELUIDSWERING
Naast lucht dringt ook geluid door naden en kieren in muren, vloeren en plafonds. Geluid van buiten naar binnen en vice versa. Een minuscule kier van 1 mm over een lengte van een meter verlaagt de akoestische prestatie van een gebouw met 10 dB.

WOONCOMFORT
Een luchtdicht gebouw met een goed ventilatiesysteem zorgt aantoonbaar voor een aangenaam en gezond binnenklimaat. Een slecht binnenklimaat leidt tot gezondheidsklachten. WATERDICHTING Om een waterdichte bouwschil te realiseren zijn goed uitgevoerde luchtdichtingen nodig. Door de zuigende werking van tocht kan vocht van buiten tot diep in de constructie doordringen. Lekkage is natuurlijk schadelijk voor het gebouw.

We onderscheiden 4 verschillende typen ventilatiesystemen, afhankelijk of aan- en afvoer van verse en 'vervuilde' lucht natuurlijk of mechanisch plaatsvindt.

Systeem A: Natuurlijke ventilatie

Systeem B: Mechanische toevoerventilatie

Systeem C: Mechanische afvoerventilatie

Systeem D: Mechanische toe- en afvoerventilatie

Eisen luchtdicht bouwen

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de luchtdoorlatendheid van nieuwe gebouwen. Deze mag volgens de norm NEN 2686 niet groter zijn dan 200 dm³/s. Voor luchtdoorlatendheid bij de bestaande bouw geldt het kwaliteitsniveau zoals deze is vastgelegd in de oorspronkelijke bouwvergunning, inclusief alle in de loop der jaren aangebrachte verbeteringen.

EISEN BESTAANDE GEBOUWEN
Bij renovatie van bestaande gebouwen kunnen de verschillende klassen die in de norm worden genoemd ook als uitgangspunt worden genomen. De EPC-norm van 0,4 die in het Bouwbesluit wordt geëist, kan overigens alleen behaald worden wanneer er luchtdicht wordt gebouwd.

EPC-NORM
De Energie Prestatie Coëfficiënt geeft de energetische efficiëntie ofwel de energiezuinigheid van een gebouw aan. De EPC wordt bepaald volgens de EPG-norm NEN 7120. Voor nieuwbouwwoningen geldt vanaf 2015 een EPC-grenswaarde van 0,4. Voor utiliteitsgebouwen gelden grenswaarden die afhankelijk zijn van de functie van het gebouw.
De eis aan de beperking van de luchtdoorlatendheid is onderdeel van de EPC-berekening. Hoe minder energie een gebouw via luchtlekkage verliest, hoe gunstiger de EPC. Eventuele naden en kieren als gevolg van slechte detaillering en onzorgvuldige uitvoering beïnvloeden de luchtdoorlatendheid en daarmee de EPC van een gebouw.

LUCHTDICHTHEIDSKLASSEN
KLASSE 1
Deze klasse is een ondergrens en komt in de nieuwbouw nauwelijks meer voor. De te gebruiken ventilatiesystemen: A (natuurlijke toe- en afvoer) en C (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer).

KLASSE 2
Voor deze klasse geldt dat extra aandacht nodig is voor detaillering, hang- en sluitwerk, keuze van het afdichtingsmateriaal en de uitvoering. Bovendien wordt sterk geadviseerd een blowerdoortest
uit te voeren. Ventilatiesystemen: B (mechanische toevoer en natuurlijk afvoer) en D (mechanische toe- en afvoer).

KLASSE 3
Binnen deze klasse is veel aandacht voor luchtdichtheid een vereiste. Naast aandacht voor de details en de materiaalkeuze is controle vereist. Een luchtdoorlatendheidsmeting tijdens de bouw en een thermische meting achteraf wordt aanbevolen. Een blowerdoortest achteraf is noodzakelijk. Ventilatiesysteem: D (mechanische toe- en afvoer) in combinatie met passief bouwen.